مشترکین گرامی برای پرداخت مبالغ شارژ و تمدید سرویس خود میتوانند از طریق شماره گیری کد #44444*97*788* بر روی تلفن همراه خود و پس از رویت صفحه " اینترنت پرسرعت نت4" و تائید مبلغ مورد نظر ، پرداخت خود را انجام دهند.

خدمات اینترنت

1          2          4          3         6          5

Facebook  Twitter  Dribbble