در صورتی که مشکلی در استفاده از اینترنت نداشته و فقط یک سایت خاص را باز نمی‌فرمایید در ابتدایی‌ترین مرحله باز شدن سایت را با شرکت‌های اینترنتی دیگر چک بفرمایید.

در صورت باز نشدن سایت با سرویس‌های دیگر ، مشخصا مشکل از سمتسایتمی‌باشد اما در صورت باز شدن سایت مراحل زیر را انجام دهید :

ابتدا  DNS‌های کارت شبکه سیستم را به صورت اتوماتیک قرار دهید.

۱.قراردادنDNSهای کارت شبکه سیستم در حالت اتوماتیک در انواع ویندوز

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز ۱۰

ابتدا از منویStart ویندوز, Control Panel را انتخاب نمایید.همچنین می توانید در قسمت Search the web and windows  گزینه  Control panel  را تایپ کنید.

اگر آیتم‌ها در حالت Large Icons نمایش داده شوند صفحه ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد :

با انتخاب گزینه Network and Sharing Center پنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

برای ورود به قسمت Network Connection گزینه Change adapter Settings را از منوی سمت چپ انتخاب کنید.

در پنجره Network Connection بر رویLocal Area Connection  کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه Properties, پنجره Local Area Connection Properties نمایش داده خواهد شد.

با انتخاب گزینهInternet Protocol Version 4(TCP/IPv4)  و سپس انتخاب گزینه Properties صفحه ای به شکل زیر نشان داده می شود.

بعد از وارد شدن به صفحه زیر گزینه Obtain DNS server addresses را انتخاب نمایید:

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز ۸

از صفحه Start وارد Desktop شوید و از Charmin Bar گزینه Setting  سپس Control Panel را انتخاب نمایید.

اگر آیتم‌ها در حالت Large Icons نمایش داده شوند صفحه ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

در پنجره شکل ۱۰ با انتخاب گزینه View Network Status and Tasks و یا در پنجره شکل ۱۱ با انتخاب گزینه Network and Sharing Center پنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

برای ورود به قسمت Network Connection گزینه Change adapter Settings را از منوی سمت چپ انتخاب کنید.

در پنجره Network Connection بر رویLocal Area Connection  کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه Properties, پنجره Local Area Connection Properties نمایش داده خواهد شد.

با انتخاب گزینه Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) و سپس انتخاب گزینه Properties صفحه ای به شکل زیر نشان داده می شود.

بعد از وارد شدن به صفحه زیر گزینه Obtain DNS server addresses را انتخاب نمایید:

تنظیمات کارت شبکه در ویندوز ۷

ابتدا از منوی Start ویندوز، Control Panel را انتخاب نمایید.

اگر آیتم‌ها در حالت Large Icons نمایش داده شوند صفحه ای به مانند شکل زیر نمایش داده خواهد شد :

با انتخاب گزینه View network status and tasks و یا Network and Sharing Center پنجره شکل زیر نمایش داده خواهد شد:

برای ورود به قسمت Network Connection گزینه Change adapter settings را از منوی سمت چپ انتخاب کنید.

در پنجره Network Connection بر روی Local Area Connection کلیک راست نموده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.

با انتخاب گزینه Properties, پنجره Local Area Connection Properties نمایش داده خواهد شد.

با انتخاب گزینه Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) و سپس انتخاب گزینه Properties صفحه ای به صورت شکل زیر نشان داده می‌شود.

بعد از وارد شدن به صفحه زیر تنظیمات IP را به صورت زیر انجام دهید:

۲.   خالی کردن Cache

به عنوان نمونه تنظیمات مرورگر Internet Explorer در زیر درج شده است :

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید از منوی Tools گزینه ی  Internet Optionsرا انتخاب کنید.

صفحه ی Internet Options  به صورت زیر باز می شود.

در سربرگ General  در قسمت Broswsing History  بر روی گزینه ی  Delete  کلیک کنید .

صفحه ی Delete Browsing History  به صورت زیر ظاهر می شود .

تیک گزینه ی Temporary Internet Files را زده و در انتها بر روی Delete  کلیک کنید

۳.     برطرف نشدن مشکل

در صورت برطرف نشدن مشکل در صورت امکان ، باز شدن سایت را با مرورگر های دیگر نیز تست بفرمایید.

خدمات اینترنت

1          2          4          3         6          5

Facebook  Twitter  Dribbble